Μόλις γίνει η παραλαβή τους, θα συνεδριάσει η Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει το ποιοι θα τα λάβουν.