Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ [εικόνες]
10 months, 22 days ago
6

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν συνταξιούχοι της Ενωσης Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθηνών και Περιχώρων.

Οι συνταξιούχοι ζητούν την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στα προ μνημονίων επίπεδα, άμεση έκδοση των συντάξεων χηρείας, καμία διακοπή προσωρινής σύνταξης μέχρι την έκδοση της οριστικής και σύνταξη με βάση τις καταβληθείσες εισφορές για όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν συμπληρώσει συντάξιμη ηλικία και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τμήμα ή το σύνολο των οφειλών τους. Τέλος ζητούν οριστική διαγραφή όσων οφειλών έχουν απομείνει.

Κύριο αίτημα των συνταξιούχων είναι η επαναφορά των συντάξεων χηρείας στα επίπεδα προ της κρίσηςΚύριο αίτημα των συνταξιούχων είναι η επαναφορά των συντάξεων χηρείας στα επίπεδα προ της κρίσης

Τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνει η Ένωση Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθηνών και ΠεριχώρωνΤη συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνει η Ένωση Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθηνών και Περιχώρων.

ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ÅÖÊÁ áðü ôçí ¸íùóç Óõíôáîéïý÷ùí Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéþí Áèçíþí êáé Ðåñé÷þñùí ôçí ÐÝìðôç 19 Éïõëßïõ 2018. Æçôïýí ôçí åðáíáöïñÜ ôùí óõíôÜîåùí ÷çñåßáò óôá ðñï ìíçìïíßùí åðßðåäá, Üìåóç Ýêäïóç ôùí óõíôÜîåùí ÷çñåßáò, êáìßá äéáêïðÞ ðñïóùñéíÞò óýíôáîçò ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç ôçò ïñéóôéêÞò êáé óýíôáîç ìå âÜóç ôéò êáôáâëçèåßóåò åéóöïñÝò ãéá üóïõò áõôïáðáó÷ïëïýìåíïõò Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé óõíôÜîéìç çëéêßá êáé äåí ìðïñïýí íá ñõèìßóïõí ôìÞìá Þ ôï óýíïëï ôùí ïöåéëþí ôïõò. ÔÝëïò æçôïýí ïñéóôéêÞ äéáãñáöÞ üóùí ïöåéëþí Ý÷ïõí áðïìåßíåé.
(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ÅÖÊÁ áðü ôçí ¸íùóç Óõíôáîéïý÷ùí Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéþí Áèçíþí êáé Ðåñé÷þñùí ôçí ÐÝìðôç 19 Éïõëßïõ 2018. Æçôïýí ôçí åðáíáöïñÜ ôùí óõíôÜîåùí ÷çñåßáò óôá ðñï ìíçìïíßùí åðßðåäá, Üìåóç Ýêäïóç ôùí óõíôÜîåùí ÷çñåßáò, êáìßá äéáêïðÞ ðñïóùñéíÞò óýíôáîçò ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç ôçò ïñéóôéêÞò êáé óýíôáîç ìå âÜóç ôéò êáôáâëçèåßóåò åéóöïñÝò ãéá üóïõò áõôïáðáó÷ïëïýìåíïõò Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé óõíôÜîéìç çëéêßá êáé äåí ìðïñïýí íá ñõèìßóïõí ôìÞìá Þ ôï óýíïëï ôùí ïöåéëþí ôïõò. ÔÝëïò æçôïýí ïñéóôéêÞ äéáãñáöÞ üóùí ïöåéëþí Ý÷ïõí áðïìåßíåé.
(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)