Νέοι κανόνες για την τροφική αλυσίδα
1 year, 11 months ago
6

Νέοι κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα έχουν καθοριστεί για να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο η EFSA ασκεί το ρόλο της ως αξιολογητή κινδύνου στο σύστημα ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής για αυτόν τον κανονισμό εγκρίθηκε το 2019, μετά από μια Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό βήμα προόδου στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ, αλλά είναι επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα του άμεσου πολιτικού αντίκτυπου μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

Οι νέοι κανόνες έχουν στόχο να βελτιώσουν τη διαφάνεια των τροφίμων εκτίμησης κινδύνων της ΕΕ και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες.

Ο κανονισμός θα ενισχύσει την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των μελετών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και να δώσουν μεγαλύτερο ρόλο στα κράτη μέλη στη διακυβέρνηση της EFSA.

Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού, η EFSA έχει αναπτύξει νέα εργαλεία και μια ειδική διαδικτυακή πύλη για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις. Η νέα πύλη θα είναι διαθέσιμη από τις 30 Μαρτίου.

Η διαδικασία υλοποίησης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους της EFSA , όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) και τα κράτη μέλη.

Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν για νέες εντολές και εφαρμογές και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής κατά τη διάρκεια της οποίας μεγάλο μέρος των συνεχιζόμενων εργασιών της EFSA θα συνεχίσει να εκτελείται σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες και τις νομικές διατάξεις.

Τι είναι ο κανονισμός για τη διαφάνεια;

Ο κανονισμός εκπονήθηκε ως απάντηση σε μια Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών για τα φυτοφάρμακα και τα συμπεράσματα της αναθεώρησης του Γενικού Κανονισμού Τροφίμων περί Τροφίμων που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Μεταξύ άλλων, ο νέος κανονισμός:

  • Επιτρέπει στους πολίτες πρόσβαση σε επιστημονικές μελέτες και πληροφορίες που υποβάλλονται στην EFSA από τη βιομηχανία νωρίς στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου.
  • Ενσωματώνει δημόσιες διαβουλεύσεις στη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων έγκρισης ρυθμιζόμενων προϊόντων.
  • Διασφαλίζει ότι η EFSA ενημερώνεται για όλες τις μελέτες που έχουν ανατεθεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα για να εγγυηθεί ότι οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση για έγκριση υποβάλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.
  • Δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να ζητήσει από την EFSA να πραγματοποιήσει πρόσθετες μελέτες.

Επιπλέον, ο κανονισμός θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διέπεται η EFSA προσθέτοντας εκπροσώπους των κρατών μελών στο διοικητικό συμβούλιο. Οι εργασίες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη για να καταστεί η αξιολόγηση και η διαχείριση των κινδύνων στην τροφική αλυσίδα πιο προσιτή στους πολίτες της ΕΕ βελτιώνοντας τα εργαλεία και τις πρακτικές επικοινωνίας και εμπλοκής.

in.gr