Γκότσης: Οι αδυναμίες της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
9 months, 19 days ago
6

Δεν υπάρχει ουσιαστική συμμόρφωση των εισηγμένων ως προς το πραγματικό έργο που επιτελούν τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ επεσήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χαράλαμπος Γκότσης.

«Το βασικό πρόβλημα στην εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης ξεκινάει από το κρίσιμο ζήτημα ότι, από την πλευρά των εισηγμένων εταιριών φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση, αλλά όχι ουσιαστική ως προς το πραγματικό έργο που επιτελούν κυρίως τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εσωτερικός έλεγχος και τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σε σχέση με την ουσία και το σκοπό που απαιτούν οι διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου» τόνισε μεταξύ των άλλων ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεων των φορέων ΣΕΒ, Χρηματιστήριο Αθηνών και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. ο  κ. Γκότσης συμπλήρωσε λέγοντας ότι «το εν λόγω έργο, αφορά κυρίως τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τις αμοιβές και παροχές που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιεί η εταιρεία».

Και φυσικά είναι ανάγκη η ενημέρωση «της αρμόδιας Αρχής (E.K.) ως προς τις μεταβολές στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών, μέσω της υποχρέωσης υποβολής των προβλεπόμενων από το νόμο πρακτικών Γ.Σ. ή / και Δ.Σ. σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που δεν εφαρμόζεται στο ακέραιο από το σύνολο των εταιρειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση έγκαιρης εποπτείας και ο κατασταλτικός έλεγχος».

Ο κ. Γκότσης ανέφερε ότι ως εκ τούτου «στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρούμε ότι έχει ωριμάσει ο χρόνος που θα πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του νόμου».

Οι αλλαγές που προτείνονται αφορούν στο σύνολο των πεδίων εφαρμογής του βασικού νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση 3016/2002, όπως:

– στη σύνθεση και λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων,

– στον ορισμό και το ρόλο των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

– στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

– στη θέσπιση κριτηρίων για τον ορισμό προσώπων ως εσωτερικού ελεγκτή,

– στο ρόλο της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και

– στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κυρώσεων που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εποπτεύουσα αρχή.

Η επεξεργασία των αλλαγών μαζί με τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων θα τεθούν σε διαβούλευση και θα προωθηθούν στο αρμόδιο υπουργείο ως πρόταση νόμου.

Ακόμη ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμπερασματικά ανέφερε ότι «η ομαλή λειτουργία της αγοράς διασφαλίζεται μόνο όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και εννοώ πρώτα από όλα οι ίδιες οι επιχειρήσεις προς όφελος της μακροημέρευσής τους και της ανάπτυξής τους, αναπτύσσοντας όλα τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που αναφέρθηκαν, οι χρηματοδότες που είναι οι τράπεζες και οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν για την προστασία των χρημάτων των καταθετών τους και των επενδυτών τους ανά πάσα στιγμή τα τεκταινόμενα μέσα στις επιχειρήσεις, οι ελεγκτικές εταιρείες στα πιστοποιητικά των οποίων στηρίζονται οι εποπτικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν σε ελέγχους ή όχι, η ΕΛΤΕ, η οποία θα πρέπει να ελέγχει την ποιότητα του έργου των ορκωτών ή των ελεγκτικών εταιρειών και βεβαίως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που έχει τη συνολική εποπτεία, από τη στιγμή που προκύψει πρόβλημα με κάποια εταιρεία, θα πρέπει άμεσα να δράσει κατασταλτικά ενεργοποιώντας όλα τα εργαλεία που της παρέχει ο νόμος και να επιβάλλει κυρώσεις αποκαθιστώντας την εύρυθμη λειτουργία».