Φόρος 7% για όσους συνταξιούχους του εξωτερικού έρθουν στην Ελλάδα
3 years, 4 months ago
6

Προσκλητήριο σε Γερμανούς, Δανούς και άλλους συνταξιούχους από το εξωτερικό που επιθυμούν να ζουν για μήνες ή χρόνια στην Ελλάδα και επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, απευθύνει η κυβέρνηση. Μετά από δέκα χρόνια «διαρροής» εργατικού δυναμικού και φορολογουμένων στο εξωτερικό, η Ελλάδα ενεργοποιεί το νέο πλαίσιο προσέλκυσης ευκατάστατων ξένων.

Η διαδικασία άνοιξε με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητού της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τις αιτήσεις θα δέχεται  η  ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού «και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής», όπως πλέον θα ονομάζεται.

Ειδικά για το 2020, που είναι πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία για αιτήσεις ξεκινά και … λήγει σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου! Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται στην απόφαση Α.1217/2020. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι έχουν ήδη κινηθεί μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου τον Ιούλιο και ουσιαστικά οι θέσεις των υποψηφίων «έχουν κλειδώσει»  πριν καν τρέξει η προθεσμία.

Η Ελλάδα ζητάει από τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν ετησίως φόρο έως 7% στη χώρα μας, για τα εισοδήματα που αποκτούν από το εξωτερικό. Υπό προϋποθέσεις όμως  επιβάρυνση θα είναι μικρότερη, αν πχ ένα μέρος από τα εισοδήματα του αλλοδαπού απαλλάσσονται από φόρο στη χώρα τους.

Ειδικότερα η διαδικασία που περιγράφεται στην απόφαση ορίζει σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις

α) o ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης, στην αλλοδαπή, από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, ή η καταβολή ασφαλίσματος (εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής) στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Με βάση την τελική απόφαση Βεσυρόπουλου – Πιτσιλή, εφόσον ο συνταξιούχος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η αίτησίς τους:

–  το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή

–  ο φόρος 7% δεν επιβάλλεται σε ποσά που απαλλάσσονται του φόρου στο κράτος κατοικίας, δυνάμει διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος – ΣΑΔΦΕ.

–  τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο 7%  εφόσον, είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος.

Η πληρωμή του φόρου

Ο φόρος με συντελεστή 7% θα καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Τα… διαδικαστικά

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας  θα υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το  συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση θα εξετάζει την αίτηση και θα εκδίδει απόφαση, με την οποία θα την εγκρίνει ή θα την απορρίπτει. Ο συνταξιούχος, από την πλευρά του, θα δηλώνει στην αίτηση του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησης του. Η Φορολογική Διοίκηση στην συνέχεια θα ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου.

Ειδικά για τις αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας που θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται στις 30.09.2020. Το non dom θα ισχύσει και  για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Συγκεκριμένα το  ΦΕΚ B 4215 που εκδόθηκε 29.09.2020 ορίζει, ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής:

  1. για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία υποβολή της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ορίζεται μέχρι τις 30.9.2020.
  2. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30.9.2020, γίνονται δεκτές και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.
  3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 27η Οκτωβρίου 2020, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων.
  4. Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος 7% καταβάλλεται εφάπαξ εντός (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου, δηλαδή μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και εκκαθαριστεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δεδομένου ότι συντρέχει λόγος επανεκκαθάρισης, προκειμένου για την εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν στα προηγούμενα άρθρα, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις χειρόγραφα (χωρίς να παρεμβαίνουν σε κάποιο από τα πεδία αυτής, με την ένδειξη στο σώμα της δήλωσης: «ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ» βάσει του άρθρου 5Β του ΚΦΕ) στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. της αρχικής δήλωσης μέχρι την ως άνω οριζόμενη προθεσμία χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προσκομίζοντας την εγκριτική απόφαση της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί αχρεώστητα φόρος, θα ακολουθείται, επίσης, η ίδια διαδικασία μέσω της υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων χειρόγραφα.

  1. Οι αιτήσεις για το τρέχον έτος που αφορούν μεταφορά της φορολογικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2020, παραλαμβάνονται ακόμα και αν δεν συνοδεύονται από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της, εφόσον υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και ότι αδυνατεί να τα προσκομίσει με τον προβλεπόμενο τρόπο, και κατά τα διεθνή νόμιμα, λόγω του ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά  προς συμπλήρωση του φακέλου του σε εύλογο χρόνο και το αργότερο μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2020.

Πηγή: newmoney.gr