Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία με μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού
3 years, 4 months ago
6

Τροπολογία που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ και διατάξεις για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση δωρεάς μεταξύ Δημοσίου και Ιδρύματος Ωνάση.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ, με την υπόψη τροπολογία εισάγονται ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού και άλλες διατάξεις, ως ακολούθως:

1.α.Παρατείνεται, από τη λήξη της (13.10.2020) έως τις 31/12/2020 κατ’ ανώτατο όριο, η ισχύς συγκεκριμένης διάταξης της από 13.04.2020 Π.Ν.Π., σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των εταιρειών “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.” και “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤ2020-10-17 13:55:52Α Α.Ε.” (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) να αποφασίζουν, μεταξύ άλλων, την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για το σύνολο των συμβασιούχων ή μέρος αυτού.

β.Παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 31η.10.2020 (αντί της 30ής.9.2020) οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίες έληξαν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020.

γ.Παρατείνεται, κατά ένα μήνα έως την 30ή.11.2020, η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προβλεπόμενου προσωπικού (έως 192 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Σ.).

2. Παρέχεται, έως την 31η.12.2020 η δυνατότητα:

α.πρόσληψης, για ένα (1) έτος, επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ. Υ.) και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις,

β.μετακίνησης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες: του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, του υγειονομικού προσωπικού των νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προμήθειας από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) φορτηγών οχημάτων και οχημάτων, αντιδραστηρίων μοριακού ελέγχου μετά συνοδού εξοπλισμού τους και ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test).

3.α.Συνιστώνται στον Ε.Ο.Δ.Υ. Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων με αντικείμενο την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού.

β. Με κ.υ.α. ορίζονται οι λεπτομέρειες δράσης των ως άνω Κ.ΟΜ.Υ., η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, το κόστος συγκρότησής τους κλ.π.

4.α.Προσδιορίζονται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.1.2021, οι όροι χρήσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια ταχέων οριακών ελέγχων, για τη μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον κορονοϊό.

β.Για τους φορείς που δύνανται να χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα, θεσπίζεται υποχρέωση αμελλητί καταχώρισης, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, των οριζόμενων, μετά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, στοιχείων, επί ποινή επιβολής προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

5.α. Προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης δωρεάς 800 χιλ. ευρώ, από τον Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων με σκοπό τη λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση του ήδη εκτελούμενου έργου κατασκευής πενήντα (50) κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), που υλοποιείται από την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”.

β. Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων και δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ’ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών.

6. Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α.Επιτρέπεται η χορήγηση από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των εκπαιδευτικών αναγκών.

Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες υποτροφίες δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά (άρθρο 72 παρ.7 του v.4610/2019).

β.Η κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υποτροφιών μπορεί να βαρύνει προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που τον διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι ανωτέρω υποτροφίες μπορεί να χορηγούνται και με επιβάρυνση του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους, που εξασφαλίζει το κάθε Τμήμα ή Σχολή του Α.Ε.Ι. ή το ίδιο το Α.Ε.Ι..

δ.Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., του ύψους της ανταποδοτικής υποτροφίας και τυχόν λεπτομερειών σχετικά με τη χορήγησή της.

7.Τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κατά βάση: i) συνιστώνται θέσεις Διοικητή και μη εκτελεστικού Προέδρου του φορέα, αντί Προέδρου και Αντιπροέδρου που ισχύει σήμερα, ii) δεν προβλέπεται προκήρυξη της θέσης για την επιλογή του Διοικητή και iii) μειώνεται η θητεία του Διοικητή σε τέσσερα (4) έτη, από πέντε (5) που ισχύει σήμερα και αυξάνεται η θητεία του μη εκτελεστικού Προέδρου σε τέσσερα (4) έτη, από τρία (3) που ισχύει σήμερα. Οι αποδοχές, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση των μελών Δ.Σ. εξακολουθούν να καθορίζονται με κ.υ.α.

8.α.Συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Διοικητή (νυν Προέδρου) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου του.

β.Επανακαθορίζεται η κατανομή των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών που έχουν συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών στο γραφείο του Διοικητή (νυν Προέδρου) και του μη εκτελεστικού Προέδρου (νυν Αντιπροέδρου) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

9.α.Συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποτελούμενη από τον μη εκτελεστικό Προέδρου και δύο (2) μέλη, με βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση και έλεγχο:

-των πράξεων οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

-της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και της λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου,

-των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β.Με κ.υ.α. καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας.

10.α.Προβλέπεται η στελέχωση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με δύο (2) επιπλέον Παρέδρους (πλέον του ενός (1) Νομικού Συμβούλου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και του ενός (1) Παρέδρου του Ν.Σ.Κ, που ισχύει σήμερα) και δύο (2) δικαστικούς πληρεξουσίους.

β.Προβλέπεται η αναδιοργάνωση υπηρεσιών που υπάγονται στον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τροποποίηση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους.

γ.Καταργούνται το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και η θέση Νομικού Συμβούλου που είχε συσταθεί κατά το παρελθόν.

11. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4336/2015 (άρθρο 6 της Υποπαραγράφου Δ.9) και προβλέπεται ότι, για τους μετακινούμενους Επιθεωρητές — Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), οι οποίοι μεταβαίνουν σε απόσταση έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα της Αρχής ή τις έδρες των Περιφερειακών Υπηρεσιών της, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων ή επιθεωρήσεων που τους έχει ανατεθεί, καταβάλλεται η δαπάνη της χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8 της Υποπαραγράφου Δ9 του ν.4336/2015 που χορηγείται στους μετακινούμενους υπαλλήλους με τη χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου και η οποία καθορίζεται με κ.υ.α.

Χορηγούνται, επίσης, στους προαναφερόμενους η δαπάνη διοδίων καθώς και τυχόν ναύλος οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Για τα επιπλέον των πενήντα (50) χιλιομέτρων, αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2021.

12.Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), με έναν υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση, και για τους Επιθεωρητές — Ελεγκτές της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 100 παρ.2α, του ν.4270/2014.

tromaktiko.gr