πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών